COMA|13 Octubre 2011 15:49

Llei 1/2009, modificació de la Llei general de sanitat.


Llei 1/2009,
del 23 de gener, de modificació de la Llei general de sanitat
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de gener del 2009 ha
aprovat la següent:
llei 1/2009, del 23 de gener, de modificació de la Llei general de sanitat
Exposició de motius
La Llei general de sanitat, que fou aprovada pel Consell General el dia 20 de
març de 1989, pretenia ser “el suport adequat per al desenvolupament d’una
política de salut coherent amb els principis sanitaris recollits en la majoria dels
estats d’Europa”, així com un “marc comú” per agrupar tota una sèrie de
normatives internes de l’àmbit de la salut.
Aquesta Llei va tenir incidències evidents en el vessant assistencial, pel que fa
a la intervenció de la CASS i al desenvolupament de les funcions del Servei
Andorrà d’Atenció Sanitària, el qual s’havia creat tan sols tres anys abans.
Tal com reconeix l’exposició de motius, els eixos essencials eren el
reconeixement del dret a la salut, l’estructuració del sistema de salut i la
distribució de competències entre les administracions públiques andorranes.
Durant quasi vint anys, l’aplicació d’aquesta Llei general de sanitat ha permès
assolir de manera satisfactòria els objectius que el legislador s’havia fixat
inicialment.
Nogensmenys, en el decurs dels darrers anys, hi ha hagut canvis significatius
en l’àmbit de la salut que fan necessària una adaptació de la Llei a la situació
actual.
Sembla oportú posar en relleu uns tipus d’actuacions del Ministeri de Salut en
matèria de salut pública que no s’havien tingut en compte al text legal anterior.
Es tracta, molt particularment, de posar en relleu i precisar legalment el paper
fonamental de l’Administració en el desenvolupament de programes i
campanyes de prevenció, de l’educació i de la informació en matèria de salut
així com del control sanitari, amb la finalitat d’aconseguir un millor estat de salut
de la població en general i, per tant, una contenció de les despeses en la
matèria.
Es tracta també de subratllar i regular l’actuació que ha de tenir el Govern en
cas d’emergència o de risc per a la salut pública, com poden ser els brots
epidemiològics o les amenaces de brots. En aquests casos l’Administració ha
d’estar preparada de la millor manera possible i ha de coordinar la intervenció
de tots els professionals de la salut quan aquesta sigui necessària.
Si bé es desitja preservar i potenciar les competències de l’Administració en
matèria sanitària, es fa palesa la necessitat d’oferir una flexibilitat més gran a
les relacions entre la mateixa Administració i les institucions de l’àmbit de la
Salut (la Caixa Andorrana de Seguretat Social, el Servei Andorrà d’Atenció
Sanitària i els col·legis professionals), i també a les relacions entre aquestes
mateixes institucions.
Tal com ja ocorre en molts països europeus del nostre entorn, queda clar que
la figura jurídica que millor permet aquesta flexibilitat és el contracte, instrument
adaptable, evolutiu, que pot ser fàcilment objecte de revisió i gràcies al qual es
pot tenir en compte, en cada moment, la situació real de les parts i el nivell
d’assoliment dels objectius fixats.
Per tant, sembla pertinent adaptar el text legal anterior, i reflectir aquesta
evolució cap a unes relacions contractuals fonamentades en la negociació i en
el consens, que permetin establir els objectius i els mitjans necessaris per
assolir-los.
Adoptant la mateixa evolució que en els països veïns, és convenient inserir i
definir en el text legal una noció innovadora de “cartera de productes i serveis
de salut” disponibles a Andorra o a l’estranger. El contingut d’aquesta cartera
l’ha d’establir el Govern amb la col·laboració dels prestadors de salut, dels
col·legis professionals implicats i de la Caixa Andorrana de Seguretat Social,
tenint en compte criteris de qualitat, seguretat, eficàcia i eficiència.
Amb aquesta modificació, es pretén obtenir l’optimització de la utilització dels
recursos sanitaris existents al país i, per tant, la racionalització de la despesa
sanitària.
D’altra banda, i conservant la llibertat d’exercici dels professionals de la salut
com un dels pilars vertebradors de la Llei, cal introduir obligacions bàsiques de
l’exercici professional i reconèixer la importància i la representativitat que han
anat adquirint els col·legis que agrupen els professionals de la salut.
Els col·legis professionals s’afirmen com els interlocutors privilegiats de
l’Administració pública, i la Llei ho ha de reconèixer de manera expressa.
Encara que de manera molt subsidiària, també s’aprofita l’actualització de la
Llei per adaptar el vocabulari emprat en la redacció del 1989, que ha quedat en
alguns casos clarament desfasat, a una terminologia sanitària entenedora,
utilitzada actualment de manera més corrent a escala internacional.
Article 1
Modificació de l’article 4
Es modifica l’article 4, el qual queda redactat com segueix:
“Article 4
En el marc d’aquesta definició del sistema de salut, les funcions relatives a
l’assistència sanitària i a la higiene i salut pública de l’Administració general i
dels organismes tutelats es distribueixen com segueix:
a) Corresponen al Govern l’ordenació i la programació en tots els àmbits
relacionats amb la salut, i l’execució en matèria d’higiene i salut pública.
Aquesta última la realitza habitualment a través del ministeri responsable de la
salut, respectant les competències reconegudes dels comuns.
b) Correspon a la Caixa Andorrana de Seguretat Social la recaptació de les
cotitzacions dels seus assegurats, el finançament dels serveis sanitaris rebuts
pels seus beneficiaris i la iniciativa normativa en matèria de seguretat social en
el que fa referència a les cotitzacions i les prestacions, en els termes que
estableix la normativa vigent.
c) Correspon al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària la gestió dels serveis de
salut finançats públicament, a més de les funcions definides en la Llei de
creació d’aquest Servei. El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària assumeix
aquesta gestió, respectant els objectius i les prioritats de salut pública definits
pel Govern.”
Article 2
Modificació de l’article 6
Es modifica l’article 6, el qual queda redactat com segueix:
“Article 6
La coordinació entre les activitats sanitàries públiques i les privades ha de
respectar, en tot moment, les bases essencials i els principis de l’exercici
professional lliure dels professionals de la salut, d’acord amb les disposicions
d’aquesta Llei.”
Article 3
Modificació de l’article 8
Es modifica l’article 8, el qual queda redactat com segueix:
“Article 8
L’assistència sanitària en el marc del Sistema de Salut és garantida a Andorra
mitjançant els serveis assistencials propis del Govern a través del Servei
Andorrà d’Atenció Sanitària, i de les persones i entitats privades, de la manera
següent:
a) Als col·lectius protegits pel sistema de seguretat social, se’ls ha de
reemborsar les despeses de les prestacions sanitàries segons el que preveu la
normativa reguladora de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
b) Per als ciutadans amb recursos suficients i no protegits per la seguretat
social o que renunciïn explícitament als beneficis d’aquesta protecció,
l’assistència prestada comporta el pagament íntegre dels serveis rebuts.
c) En el marc de l’assistència sanitària i social, el Govern defineix les
condicions amb què finança les prestacions necessàries als pacients andorrans
i als residents al país, legalment i efectiva, que demostrin no disposar de
recursos econòmics ni altres possibilitats de protecció social així com als
pacients no nacionals i no residents en situació sanitària individual d’extrema
urgència i que demostrin ser insolvents i sense cobertura social. El Govern
delega la producció de les prestacions corresponents en el Servei Andorrà
d’Atenció Sanitària, el qual assumeix, a títol excepcional, les despeses
causades, tot respectant les disposicions legals i els criteris i les condicions
determinats prèviament pel Govern.”
Article 4
Addició de l’article 12 bis
Es crea l’article 12 bis, el qual queda redactat com segueix:
“Article 12 bis
1. L’aplicació i l’execució de la política sanitària es duu a terme, entre d’altres,
mitjançant l’atorgament de contractes marc entre, d’una part, el Govern, i d’altra
part, la CASS o el SAAS o els col·legis professionals implicats o els organismes
que representen els professionals de la salut, sense perjudici dels contractes
transversals que aquestes institucions estableixin entre elles.
2. Els contractes transversals que les institucions de salut signen entre elles i
els altres contractes específics que se signin en la matèria han de respectar les
disposicions dels contractes marc.
3. En tot cas, els contractes han de definir com a mínim els drets i els deures
de les parts, i també els mitjans i els objectius perseguits.
4. Per atorgar els contractes esmentats, es reconeix suficient representativitat
als col·legis professionals.”
Article 5. Modificació de la denominació del títol IV
Es modifica la denominació del títol IV, que passa a ser el que segueix:
“Títol IV. Serveis de salut”
Article 6
Renumeració del capítol únic del títol IV
Es renumera el capítol únic del títol IV, que esdevé com segueix:
“Capítol primer. Programació dels serveis de salut”
Article 7
Modificació de l’article 13
Es modifica la lletra a) i s’afegeix un segon apartat a l’article 13, el qual queda
redactat com segueix:
“Article 13
1. El Govern, a més de regular l’exercici professional lliure, programa els
serveis assistencials següents:
a) En l’assistència primària, el Ministeri competent en matèria de salut
programa les activitats de promoció i prevenció sanitària mitjançant fórmules
d’incentivació acordades per les parts afectades. També s’estimula l’actuació
coordinada dels professionals de la salut i de l’àmbit social, amb l’objectiu
d’introduir una dimensió pluridisciplinària en l’atenció sanitària.
b) L’assistència sanitària especialitzada, en règim de consulta, d’hospitalització
i també mitjançant altres alternatives: hospitalització domiciliària, de dia, etc.
c) Les atencions específiques de rehabilitació en l’àmbit hospitalari o
extrahospitalari.
d) La pràctica d’exploracions i de procediments diagnòstics i terapèutics, en
règim ambulatori i d’internament.
e) L’assistència farmacèutica.
f) L’assistència adequada en casos urgents, la regulació assistencial bàsica en
hores nocturnes i dies festius.
g) El transport sanitari normal i d’urgències.
2. El Govern planifica els serveis esmentats en aquest article, i vetlla per la
seva qualitat, seguretat i eficiència.”
Article 8
Modificació de l’article 15
Es modifica l’article 15, el qual queda redactat com segueix:
“Article 15
1. Els programes sanitaris han de prioritzar els grups de població de risc elevat
i han d’establir mesures específiques per a la protecció de:
a) La salut maternal, perinatal i infantil.
b) La salut mental.
c) L’atenció a la gent gran.
d) L’atenció als discapacitats.
2. Mitjançant la creació de dispositius de gestió adequats, correspon al Govern
emprendre la realització de programes sanitaris en àrees d’interès preferent
definides en funció de les necessitats sanitàries detectades.”
Article 9
Addició del capítol segon del títol IV
S’afegeix al títol IV el capítol segon, constituït per un nou article 15 bis, que
queda com segueix:
“Capítol segon. Cartera de serveis i de productes de salut”
Article 10
Addició de l’article 15 bis
S’afegeix l’article 15 bis, que queda redactat com segueix:
“Article 15 bis
1. S’entén per “cartera de serveis i de productes de salut” el conjunt dels actes,
dels productes i de les prestacions oferts a la població en matèria de salut i
produïts per mitjà de tècniques, tecnologies i processos basats en
l’experimentació, els estudis i els coneixements científics.
2. El Govern ha d’establir per via reglamentària el contingut de la cartera de
serveis i de productes de salut així com els instruments i mecanismes
necessaris per fer efectiva la col·laboració dels prestadors de salut, dels
col·legis professionals implicats i de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
3. La cartera de serveis i de productes de salut inclou, entre altres, els
programes de salut pública, l’atenció primària i especialitzada, les urgències,
els transports sanitaris, els medicaments, els productes sanitaris i els productes
alimentaris destinats a una alimentació especial.
4. L’elaboració, l’aplicació i l’actualització de la cartera de serveis i de productes
de salut s’efectuen respectant uns criteris degudament valorats i fonamentats
en:
a) L’eficàcia, la qualitat i la seguretat demostrades, de conformitat amb les
dades científiques més actuals.
b) La competència de les institucions sanitàries i dels professionals de la salut
per produir aquests actes, prestacions i productes de salut en benefici de la
població.
5. La cartera de serveis i de productes de salut determina els serveis i els
productes de salut produïts i disponibles a Andorra, els que es poden produir
en el futur i els que només poden oferir-se a l’estranger, i n’estableix les
condicions de realització, producció i finançament.
6. En tots els casos, la decisió de finançament públic de serveis i productes de
salut té en compte criteris d’eficàcia i d’eficiència.”
Article 11
Modificació de la denominació del títol V
Es modifica la denominació del títol V, que passa a ser el que segueix:
“Títol V. Programació en matèria de salut pública”
Article 12
Modificació de l’article 16
Es modifica l’article 16, el qual queda redactat com segueix:
“Article 16
El Govern ha de programar, dins l’àmbit de les seves competències, accions
específiques en les àrees de la higiene i de la salut pública següents:
a) Salut ambiental.
b) Salut laboral.
c) Sanitat veterinària orientada cap a la lluita contra les zoonosis.
d) Seguretat alimentària.
e) Control sanitari dels medicaments i altres productes d’ús sanitari.
f) Educació sanitària i promoció de la salut.
g) Informació sanitària i vigilància de la salut pública.
h) Prevenció i control de les malalties.”
Article 13. Modificació de l’article 40
Es modifica el primer apartat i s’afegeix un apartat quart a l’article 40, el qual
queda redactat com segueix:
“Article 40
1. Correspon al Govern avaluar la idoneïtat dels medicaments i altres productes
d’ús sanitari comercialitzats al país tant per autoritzar-ne la circulació i l’ús com
per controlar-ne la qualitat. El Govern també pot reconèixer directament les
autoritzacions de comercialització de medicaments i productes sanitaris que les
autoritats competents dels països referents en la matèria han lliurat.
2. Només es poden autoritzar els medicaments i altres productes d’ús sanitari
segurs i eficaços, amb la qualitat i puresa degudes, i elaborats per una persona
física o jurídica amb capacitat suficient.
3. Per a la distribució dels productes esmentats es pot exigir autorització prèvia
individualitzada o el compliment de condicions d’homologació.
4. El Govern pot fixar condicions particulars de prescripció, de dispensació i
d’utilització dels productes esmentats.”
Article 14
Modificació de l’article 41
S’afegeix l’apartat 3 a l’article 41, que queda redactat com segueix:
“Article 41
1. El Govern estableix els casos en què les autoritzacions de medicaments i
d’altres productes sanitaris han de ser objecte de revalidació.
2. L’autorització dels medicaments i dels altres productes sanitaris pot ser
suspesa o revocada per motius greus de salut pública.
3. Quan un medicament o un producte sanitari presenta o pot presentar un risc
per a la salut, el Govern pot decidir suspendre’n temporalment la
comercialització o bé retirar-lo definitivament del mercat.”
Article 15
Addició del capítol setè del títol V
S’afegeix al títol V, el capítol setè, compost dels articles 47 bis i 47 ter, amb la
denominació següent:
“Capítol setè. Vigilància de la salut pública”
Article 16
Addició de l’article 47 bis
S’afegeix l’article 47 bis, que queda redactat com segueix:
“Article 47 bis
1. El Govern desenvolupa un sistema d’informació sanitària i de vigilància de la
salut pública que permet:
a) L’observació i el seguiment permanents de l’estat de salut de la població.
b) L’observació i el seguiment permanents dels riscs sanitaris que poden
implicar un perill per a la població.
c) Fer front a amenaces per a la salut de la població i activar els processos
destinats a gestionar la situació que se’n deriva.
2. En cas d’emergència o de risc per a la salut pública, el Govern adopta totes
les mesures que té al seu abast i coordina les accions i els mitjans dels serveis
i dels departaments que hi intervenen.
3. La vigilància de la salut pública n’inclou tots els camps i, en particular, les
malalties infeccioses, les malalties cròniques, les malalties professionals, els
traumatismes, i també els riscs laborals i ambientals que tenen o poden tenir
conseqüències sobre la salut.
4. El Govern instaura programes de promoció de la salut i de prevenció de les
malalties.”
Article 17
Addició de l’article 47 ter
S’afegeix l’article 47 ter, que queda redactat com segueix:
“Article 47 ter
1. Els professionals de la salut desenvolupen un paper fonamental en la
recollida i la transmissió de les dades relatives a l’estat de salut de la població
andorrana, fet que permet mantenir informat el sistema d’informació sanitària i
vigilància de la salut pública.
2. Correspon, per tant, als professionals de la salut la comunicació obligatòria al
Govern de les dades nominatives relatives a les malalties de declaració
obligatòria, i també als programes i registres sanitaris, segons les normes
establertes pel Govern. El Govern assegura el caràcter confidencial de la
transmissió, del tractament i de la conservació d’aquestes dades d’acord amb
el que disposa la Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre, de protecció de
dades personals.
3. Correspon també als professionals de la salut comunicar obligatòriament al
Govern la informació referent a les altres malalties per a les quals el Govern ha
establert un sistema de vigilància i de seguiment.
4. El Govern posa a disposició dels professionals de la salut que participen en
la recollida de dades la informació sanitària pertinent que resulta del tractament
d’aquestes dades.
5. En cas d’emergència o de risc per a la salut pública, o de catàstrofe, o de
qualsevol altra amenaça per a la salut pública, el Govern pot requerir els
professionals de la salut perquè prestin els seus serveis d’acord amb els
protocols establerts i que participin en els plans de gestió de crisi definits pel
mateix Govern.”
Article 18
Modificació de l’article 51
Se suprimeixen les lletres c), d) i e) de l’article 51, que queda redactat com
segueix:
“Article 51
El Laboratori Central acompleix, a més de les funcions assenyalades en l’article
anterior i de les complementàries que es puguin establir en virtut d’altres
disposicions legals, les següents:
a) Preparar noves tècniques analítiques, establir estàndards de qualitat i
elaborar propostes de reglamentacions.
b) Donar informació tècnica de totes les qüestions relatives a la seva activitat.”
Article 19
Modificació de l’article 54
Es modifica l’article 54, el qual queda redactat com segueix:
“Article 54
a) L’elaboració i l’execució de la política sanitària, gràcies, entre altres mitjans,
a la signatura dels contractes referits a l’article 12 bis d’aquesta Llei.
b) La direcció, el control i la tutela del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, a
través del ministeri responsable de la salut.
c) L’autorització d’obertura i de modificació de centres, serveis i establiments
sanitaris, i la determinació dels requisits tècnics corresponents.
d) La determinació dels requisits que han de presentar els professionals que
vulguin exercir, i l’elaboració d’un Registre de Professions Sanitàries.
e) L’elaboració de directrius i de mesures d’estímul relatives a la formació de
recursos humans sanitaris, amb la finalitat d’assegurar la presència de
professionals adequats en nombre i en qualificació.
f) El disseny de sistemes d’informació sanitària i la vigilància epidemiològica.
g) Les activitats relacionades amb la sanitat exterior, derivades del trànsit de
persones i mercaderies, d’acord amb la normativa internacional.
h) Les relacions internacionals en matèria de cooperació sanitària i de signatura
d’acords i de convenis amb altres països, de conformitat amb l’ordenament
institucional.
i) La inspecció de centres, serveis i establiments d’ús sanitari.
j) L’elaboració de normes generals en matèria de control sanitari del medi
ambient, dels aliments, dels medicaments, dels productes sanitaris i de tots els
altres productes destinats directament al consum humà o utilitzats en
processos de fabricació per la indústria alimentària.
k) L’elaboració i la gestió de registres específics d’empreses i de productes
relacionats amb els objectius de la present Llei.
l) El control de la publicitat i la propaganda relatives a medicaments, productes i
serveis sanitaris.”
Article 20
Modificació de la denominació del títol VIII
Es modifica la denominació del títol VIII, que queda com segueix:
“Títol VIII. Organització administrativa del ministeri responsable de la salut”
Article 21
Modificació de l’article 56
Es modifica l’article 56, que queda redactat com segueix:
“Article 56
El Govern, a través del ministeri responsable de la salut, exerceix les
competències previstes a l’article 54 i coordina les seves activitats amb la resta
d’administracions públiques.”
Article 22
Modificació de l’article 57
Es modifica l’article 57, que queda redactat com segueix:
“Article 57
1. El Govern vetlla pel compliment del conjunt de la normativa d’aplicació en
matèria sanitària en tots els sectors relacionats amb la salut, tant si es tracta
d’institucions públiques o privades, de professionals de la salut o d’altres
persones concernides.
2. El Govern garanteix que el ministeri responsable de la salut disposa de
l’estructura, de l’organització, dels recursos humans i econòmics necessaris per
exercir les competències que li són pròpies en matèria de planificació, gestió,
control i avaluació en l’àmbit de la salut.
3. A l’efecte de fer inspeccions, constatar infraccions i proposar sancions, el
personal del ministeri responsable de la salut que té assignades aquestes
competències té la qualitat d’agent de l’autoritat sanitària.”
Article 23
Modificació de l’article 58
Es modifica l’article 58, que queda redactat com segueix:
“Article 58
El Govern intervé mitjançant l’adopció de mesures adequades per preservar la
salut pública, en els casos següents:
a) Tràfic de materials i productes que siguin perillosos per a la salut pública.
b) Activitats en fase d’execució o d’explotació de les quals derivi un perill greu o
una amenaça immediata per a la salut dels ciutadans o per a la salubritat del
medi.
c) Situacions d’emergència, de catàstrofe o de risc per a la salut pública.”
Article 24
Modificació de l’article 61
Se suprimeix l’apartat 1 de l’article 61, que queda redactat com segueix:
“Article 61
Quan les infraccions comeses puguin ser constitutives de delicte,
l’administració que instrueixi l’expedient sancionador n’ha de donar compte al
Ministeri Fiscal i suspendre la tramitació de l’expedient fins que l’autoritat
judicial dicti sentència ferma.”
Article 25
Modificació de l’article 65
Es modifica l’article 65, que queda redactat com segueix:
“Article 65
1. Les infraccions a què fa referència l’article anterior se sancionen amb multa,
d’acord amb la graduació següent:
a) Les infraccions lleus fins a 1.000 euros.
b) Les infraccions greus des de 1.001 euros fins a 20.000 euros.
c) Les infraccions molt greus des de 20.001 euros fins a 100.000 euros.
2. La imposició de sancions no eximeix l’infractor d’indemnitzar pels danys i
perjudicis que hagi ocasionat.
3. Periòdicament el Govern ha de revisar i adequar les quanties de les multes
assenyalades en l’apartat 1 d’aquest article.”
Article 26
Modificació de l’article 69
Es modifica l’article 69, que queda redactat com segueix:
“Article 69
1. Els professionals de la salut que desitgen exercir al Principat d’Andorra han
de complir les obligacions fixades per la legislació vigent.
2. L’autorització d’exercir lliurada pel Govern a un professional de la salut no té
efectes en absència d’inscripció del professional interessat al col·legi
professional corresponent, quan existeix.”
Article 27
Addició de l’article 69 bis
Es crea l’article 69 bis, que queda redactat com segueix:
“Article 69 bis
1. Els col·legis professionals que agrupen professionals de la salut col·laboren
amb l’Administració en l’autorització d’exercici professional dels seus membres,
en el control d’aquest exercici, en la formació continuada dels seus membres, i
signen els contractes referits en aquesta Llei.
2. Quan escau, els col·legis professionals constaten les infraccions dels seus
membres a les disposicions col·legials i professionals, i imposen les sancions
corresponents als infractors.”
Article 28
Addició de l’article 69 ter
Es crea l’article 69 ter, que queda redactat com segueix:
“Article 69 ter
1. Tots els professionals de la salut autoritzats a exercir al Principat d’Andorra
han de:
a) Exercir la seva professió segons les regles de l’art, mitjançant la utilització de
les dades més actuals i l’aplicació dels referencials regularment actualitzats
d’una bona praxi professional i del criteri d’eficiència.
b) Disposar d’una assegurança professional vigent.
c) Respectar el secret professional i assegurar la confidencialitat de tota la
informació nominativa i personal rebuda en el marc de la seva praxi
professional, sense perjudici de les obligacions que els corresponen en virtut de
les disposicions de l’article 47 ter d’aquesta Llei.
d) Participar en el servei de permanència sanitària en les condicions establertes
pel Govern, amb el benentès que aquest servei és remunerat.
2. Tots els professionals de la salut autoritzats que treballen al Servei Andorrà
d’Atenció Sanitària han de signar un contracte específic amb aquesta entitat i
comprometre’s expressament a respectar en tots els casos el seu Reglament
intern.”
Disposició transitòria única
Els professionals de la salut que gaudeixen actualment d’una autorització
d’exercici però que no estan col·legiats disposen del termini d’un any a comptar
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per col·legiar-se al col·legi professional
corresponent, quan existeix.
Disposició derogatòria única
Queda derogada la Llei de declaració de malalties infeccioses-contagioses de
declaració obligatòria, del 14 d’octubre de 1983, i totes les altres normes de
rang igual o inferior a aquesta Llei en tot allò que la contradiuen.
Disposició final primera
S’encomana al Govern l’elaboració del text refós de tot l’articulat de la Llei
general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la incorporació de totes les
modificacions, les addicions i les precisions aportades per aquesta Llei, en el
termini màxim de tres mesos a comptar de la data d’entrada en vigor.
Disposició final segona
Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
Casa de la Vall, 23 de gener del 2009
Joan Gabriel i Estany
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Nicolas Sarkozy
Joan Enric Vives Sicília
President de la República Francesa
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra
Copríncep d’Andorra

http://www.bopa.ad/bopa.nsf/home?OpenFrameSet

  • Compartir entrada:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Deixi una resposta

Te que estar logged in per fer un comentari.